Cam Newton Addresses Colin Kaepernick Protest: We all have to do better and be held accountable for our actions.

screen-shot-2016-09-21-at-5-49-34-pm

Football star Cam Newton is speaking out again, addressing  Colin Kaepernick’s decision to not stand during the national anthem. Newton, who previously chose not to take sides, wrote an open letter of sorts on Instagram. He uses some odd type font in his posts, so here’s the translated version of his words.

Salute my brother for making a stand for injustice in this country but…. the real problem is and will always be the people and how we treat one another! I see a lot of memes and even articles about Cam vs. Kap, are they OK? But the truth is we are good and will always be good… we all are different have the right to feel anyway we want to… and I salute him for standing (in this case kneeling) for something to if not fix the issues, raise awareness of the issues. I’m an African American that’s black and proud to the day I die and I try to make an impact in my community as much as I can. How are you making a difference? But it all goes for nothing if we all don’t police ourselves and love one another no matter what the race is! We all have to do better and be held accountable for our actions (police included)… I’m not here to talk about race, I’m here to talk about what’s right!!! And we all have to do what’s right no matter the race, age, or gender!

 

? $Å??TË MŸ ßRØTHËR, @kaepernick7 FØR MÅK1NG Å $TÅND för ?NJ?$T1€Ë ?N TH1$ €Ø?NTRŸ ß?T…. THË RËÅ? ?RØß?ËM 1$ ÅND ?1?? Å??ÅŸ$ ßË THË ?ËØ??Ë; ÅND HØ? ?Ë TRËÅT ØNË ÅNØTHËR? ? $ËË Å?ØT ØF MËMËš ÅND ËVËN ÅRT?€?Ë$ ÅßØ?T €ÅMvšKÅ?; ÅRË THËŸ ØK?ß?T THË TR?TH ?$ ?Ë ÅRË GØØD ÅND ?1?? Å1?ÅŸ$ ßË GØØD… ?Ë Å?? ÅRË D1FFËRËNT ÅND HÅVË THË R1GHT TØ F1?? ÅNŸ?ÅŸ ?Ë ?ÅNT TØ… ÅND ? $Å??TË H1M FØR $TÅND1NG (?ñ th?š ¢âšë kñëël?ñg) FØR $ØMËTH1NG TØ ?F NØT TØ F1X THË ?$$?Ë$; RÅ1$Ë Å?ÅRËNË$$ ØF THË ?$$?Ë$. ?M ÅN ÅFR?€ÅN ÅMËR?€ÅN; THÅT$ ß?Å€K ÅND ?RØ?D TØ THË DÅŸ ? D1Ë ÅND ? TRŸ TØ MÅKË ÅN 1M?Å€T ?N MŸ €ØMM?N1TŸ Å$ M?€H Å$ ? €ÅN, HØ? ÅRË ŸØ? MÅK1NG Å D1FFËRËN€Ë? ß?T ?T Å?? GØË$ FØR NØTH1NG 1F ?Ë Å?? DØNT ?Ø??€Ë “Ø?R$Ë?VË$” ÅND ?ØVË ØNË ÅNØTHËR NØ MÅTTËR ?HÅT THË RÅ€Ë 1$? ?Ë Å?? HÅVË TØ DØ ßËTTËR ÅND ßË HË?D Å€€Ø?NTÅß?Ë FØR Ø?R Å€T1ØN$(pöl?¢ë ?ñ¢lüdëd)… 1M NØT HËRË TØ TÅ?K ÅßØ?T RÅ€Ë 1M HËRË TØ TÅ?K ÅßØ?T ?HÅT$ R1GHT!!! ÅND ?Ë Å?? HÅVË TØ DØ ?HÅT$ R1GHT NØ MÅTTËR THË RÅ€Ë, ÅGË, ØR GËNDËR? #WËâllWÅNTâñdNËËDjüšt?cë?? #ŠTÅNDför?ØMËTH1NG #?STÅNDförWHÅTSr?ght #DØNTdwëllØNthëNËGÅT1V?TŸ #ßËthëSØ??T1ØN #Å??lövëHËRËförMŸbröthâ #iWmW -1OVEmørê #hâtëršW1??šâÿ1TSphötöSHØPPËD #DØNTbëÅpüppët

A photo posted by Cam Newton (@cameron1newton) on

screen-shot-2016-09-21-at-5-49-39-pm

Follow us: @theJasmineBRAND on Twitter | theJasmineBRAND on Facebook| theJasmineBRANDcom on Instagram

Authored by: TJB Writer